گچبری جهان

گچبری جهان

یکی از بناهای بسیار جالب از نظر معماری و گچبری کاخ اشور است.این بنا که در ان از هنر گچبری و گچ کاری های بسیارزیبا استفاده شده است در سده اول میلادی بنا شده است.این اثر از نظر گچبری درزمان ساخت بسیار پیشرفته بوده است و تاثیر بسزایی بر گچبری دوره های بعد به ویژه در در مساجدایرانی داشته است.کاخ اشور احتمالا نخستین نمونه شناخته شده از بناهایی است که در انها از گچبری های نفیس استفاده می شود.بهترین نمونه ایوان های کاملا تحول یافته را میتوان در این کاخ مشاهده نمود.نمای کاخ اشور با مدخل ایوان مرکزی که ردذیف هایی از و ستون های دیواری ان را احاطه کرده با نمای کاخ ساسانی که در ان هم از گچبری استفاده شده همانندی دارد.پارتانیسا شهری است که روی یک تپه ی طبیعی ساخته شده است.دیوارهای بستر ان از گچبری های قدیمی ان زمان و نمای ان به وسیله ی اجر ساخته شده است.بناهای داخل ارگ شامل یک کاخ موسوم به خانه مربع تعدادی معبد است.در اتاق اصلی کاخ تالاری با ستون های گچبری که زیبایی خاصی را متجلی میکند.بخش اصلی یکی از اتاق ها به شکل دایره و قطر ان گچ 17متر است.این اتاق فاقد ستون های گچبری بودو دیوار های ان به رنگ سفید و بااستفاده از نواری مرکب از قاب های زیبا و سفال های نقش دار و بخش فوقانی نیم ستون تزیین شده بود.درمعماری پارتی در گذشته تزییناتی مانند نقاشی وسیعا به کار گرفته می شده است. گچبری های کوه خواجه و نقاشی های دیواری با رنگ های مختلف و گوناگون حکایت از تزیین بخش داخلی ساختمان ها دارد .این نمونه تزیینات با طرح های هندسی و گیاهی که بعدا در دوره ی ساسانی و از ان پس در دوره ی اسلامی در هنر گچبری مورد استفاده قرار گرفت.در تزیینات بیرونی بناها نیز هنرگچبری و سنگ کاری و طاق نما و هم چنین نیم ستون های گچبری و صورت هایی مورداشاره  قرار داد که در کاخ هترا در الحضربه زیباترین شکل ممکنبه کار گرفته شده است.در این دوره به جای اینکه همانند دوره ی هخامنشی از نقوش برجسته به وفور استفاده نماینداز گچبری های زیبایی در نمای بناها استفاده شده است زیرا این گچبری ها هم وقت کمتری گرفته و هم از نظر اقتصادی به صرفه بوده است .شاید گستردگی امپراطوری و عدم ثبات کامل سیاسی و اجتماعی ورکودی که در هنرهای دیگر بجز هنر گچبری پیش اهده بود موجبی برای پیشرفت هنر گچبری نسبت به دوره ی پیشین هخامنشیان شده است.به ور کلی درباره ی معماری دوره ی ساسانی بایدگفت که معماری این عهد براساس معماری بومی از زمان که گچبری و گچ کاری بوده است بنیان گذاری شده است.بدین معنی که در ابنیه ی بزرگ سلطنتی هخامنشی پوشش مسطح و احداث ایوان ها و تالار های ستون داریا به عبارت دیگرابنیه سرزمین های شمال سرمشق اصلی معماران و کسانی که گچبری  میکردند بوده است.گچبری که پارت ها در کاخ ها و بناهای مذهبی استفاده کردند در دوره ی ساسانی رونق ویژه ای یافت.بخش عظیمی از از تزیینات وابسته به معماری دوره ی ساسانی است .در بناهایی مانند طاق کسرا در تیسفون نمونه های زیبایی از موتیف های گچبری یافت شده است.همچنین در قلعه یزگرد هم بهترین طرح های هندسی و گل و گیاه موضوع نقوش گچبریهستند.در بناهای دیگر عهد ساسانی مانند تخت سلیمان و کاخ فیروز اباد نیز طرح هاو نفش های فوق العاده زیبای گچبری استفاده شده است که این طرح ها و نقش ها در معماری دوره ی اسلامی به شکل جالبی بدون استفاده از نقوش ذی روح به کار گرفته میشود.از تزیینات به نحو شایسته ای در ایوان های شرقی و غربی کاخ نیشابور در شهر نیشابوراستفاده شده است.09195938137

ابزارهای گچبری

ابزارهای گچبری

گچبری بدون استفاده از ابزار های ماشینی و تنها بااستفاده ازدست و ساده ترین ابزار ها انجام میشود.برای گچبری نیاز به ابزار هایی داریم که عبارتند از:

1.ماله:ماله ابزاری است که برای پخش کردن گچ بر روی دیوار ها وسایر سطوح اسکلت اصلی نیاز است.در هنگام خریدن ماله باید به این نکته توجه کنیم که ماله تیز و برنده نباشد زیرا باعث اسیب زدن به دست گچبر میشود.

2.استانبولی:ظرف مخصوصی که در ان مصالح مختلف را مخلوط میکنندو پس از پایان کار باید استانبولی شسته شود زیرا پس از خشک شدن مصالح دیگر پاک کردن ان ممکن نیست.

3.گچ:گچ یک ماده ی معدنی است که ازتبخیر اب دریاچه های شور به وجود امده است.گچ یکی از مهم ترین ابزار گچبری است که 4نمونه گچ در گچکاری قابل استفاده است که عبارتند از:گچ اماده،گچ عسلی،گچ دستی،گچ کشته

4.کشو:برای ساختن کشو از لوله پولیکا استفاده میکنیم به این صورت که طرح مورد نظر خود را روی ان در اورده و سپس بااستفاده از اره قسمت های اضافی را جدا کرده وطرح خود را بدست میاوریم.کشو ابزار اصلی در ابزار زنی است.همانطور که در هرکاری ابزار و وسایل مخصوص ان کار مورد نیاز است در گچکاری وگچبری نیزبدون داشتن ابزار و وسایل مخصوص کار به مشکل میخورد.همانطور که در انتخاب گچبر باید دقت کافی داشت در انتخاب صحیح ابزار گچبری باید توجه کافی را مبذول داشت.09195938137

گچبری مذهبی

گچبری مذهبی

هنر گچبری و یا به طور کلی هنرهای کاربردی دردوران اسلامی دو راه مشخص ومجزای ازهم را ی نموده اند.یک راهی که به دربار ختم می شودودر این راه هنر در خدمت خلفا ودرباریان بوده واز قید وبند های مذهبی فارغ بوده است ودیگر راهی که به مذهب ختم شده ودر این راه هنر در خدمت مذهب وآرمان های مذهبی بکار گرفته شده است.هنر گچبری دوران اسلامیاز نظر نقوش ومضامین آنها نیز در این دو کانال قرار گرفته است،هنرگچبریدرباری بدون استثنا از نظر نقوش ونگاره ها ومضامین گچبری دنباله روهنر گچبری زمان ساسانیان بوده است،اما در هنر گچبری مذهبی،هنرمند مسلمان با درنظر داشتن پرهیز از شرک وبت پرستی وشبیه نگاری،هنری می آفریند که در وهله اول رقابتی با خالق محسوب نشود واز این جهت ما می بینیم که نقش گل وبته های طبیعی را برساو کرده وبه صورت گل وبته های اسلیمی درآورده است ویا اینکه هنرمند به کتیبه نگاری آیات قرآنی روی می آورد.که نه تنهابا توحید منافاتی ندارد بلکه در خدمت توحید وآرمانهای آن است.معجزه اسلام که همان کلام الهی است وبه صورت خط برای مردم تمام اعصار وقرون متجلی گردیده را برای هنر گچبری انتخاب می کند ودر حقیقت به هنر گچبری ارزش وقداستی معنوی می بخشد.با اینحال گچبری دوران اسلامی استمرار گچبری دوران ساسانی است،هنر گچبری مذهبی در دوران اسلامی چ از نظر تکنیکی ونحوه ساخت واجراوچه از نظر نقوش ونگاره های گچبری برهنر دوران ساسانی متکی است.09195938137

تزیینات گچبری وصله ای

تزیینات گچبری وصله ای

این شیوه به دو شکل دستی وقالبی اجرا می شده است.تکنیک گچبری دستی احتمالا به این صورت بوده است که روی بسترنقش را با رنگ (معمولا قرمز) رسم می کردند و پس از آن استاد کار با کمال دقت گچ ر معمولا به صورت فیتیله ای به شکلی که برجستگی آن کم باشد روی خطوط مشخص رنگی قرار می داد وسپس جزییات را برآن اجرا می کردند.تکنیک گچبری وصله ای قالبی معمولا در طرح هایی که حاوی نقوش واگیره ای هستند به کاررفته است.اینگونه تزیینات در منطقه یزد از جمله بقاع سید رکن الدین(مدرسه ی رکنیه) وسید شمس الدین (مدرسه ی شمسیه) کاربرد فراوان داشته است.همچنین نمونه هایی از این تکنیک گچبری در استان اصفهان از جمله تزیینات اتاق گنبدی شکل ضلع شمالی اتاق اصلی مقبره پیر بکران ومحراب مسجد جامع اشتر جان به کاررفته است.این گونه تزیین گچی پیش از دوره ی ایلخانی رواج نداشته است اما تنها یک نمونه تزیینات گچبری از ایوان جنوبی مسجد جامع اردستان می توان نام برد.در تکنیک گچبری قالبی زمینه کار به خانه هایی مستطیل شکل با ایجاد خراش روی بستر آماده می شود.شطرنجی کردن سطح کار جهت سهولت ودقت در اجرای نقوش گچی ایجاد می شود.09195938137

گچبری در قرون اولیه

گچبری در قرون اولیه

تزیینات ابنیه دوران اسلامی ایران معمولا از سه نوع مصالح آجر،گچ، کاشی ویا تلفیقی از اینها هستند.از بین این سه مصالح ،گچبری از دوران اولیه ی اسلام تا دوره ی تیموریان به عنوان عنصر قالب در تزیینات وجود داشته وعمده کاربرد آن در محراب ها وکتیبه های اجرا شده در بنا بوده است.در اوایل دوره ی اسلامی ابنیه وتزیینات تحت تاثیر هنر ساسانی بودند،با این تفاوت که در تزیینا بناهای مذهبی نقش انسان وحیوان حذف شده ونقوش اسلیمی وختایی،که در هنر پیش از اسلام ریشه دارد،بیش از پیش نمودار شده وهمچنین از تکنیک های ساده تری برای اجرای گچبری ها استفاده شده است.یکی از زیباترین تزیینات گچبری در قرون اولیه اسلام مربوط به مسجد جامع نایین است .محراب این مسجد نمونه ی کاملی از موتیف های گچبری متاثر از رح های ساسانی در دوران اولیه ی اسلامی است وهمچنین از تکنیک های متنوعی مانند برجسته کاری وآژده کاری در اجرای گچبری ها استفاده شده است.در دوره ی سلجوقیان هنر گچبری به تکامل خود ادامه داد. تزیینات گچبری زیادی با شیوه های اجرایی متنوع تری از این دوره در محراب ها،اق ها وقسمت های مختلف ابنیه باقی مانده است.البته در تمامی بناها بیشترین توجه بر محراب ها بوده است که احتمالا به دلیل اهمیت عمده محراب حداکثر دقت وتوجه را در اجرای گچبری آن مبذول می داشته اند.09195938137

گچبری محراب آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

گچبری محراب آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی

محراب های دارای تزیینات گوناگونی هستند که یکی از این تزیینات گچبری است.ساخت محراب های گچبری تقریبا از قرن دوم هجری آغاز وتا حمله مغول وبعد از آن نیز همچنان روند ساخت آن ادامه پیدا کرد. یکی از این محراب ها محراب آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی است.شکل هاب متنوع وبی نظیری از فرم محرابی در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی وجوددارد که از همان بدو ورود قابل مشاهده هستند.  ورودی این مجموعه دارای فرم محرابی است که توسط فرم محرابی دیگر که کاشی کاری وگچبری شده احاطه گردیده است.ورودی حیاط باغچه نیز دری گچبری به شکل محرابی است که زیبایی خیره کننده ای داردوفرم های محرابی به کاررفته در حیاط بزرگ علاوه بر گچبری دارای تزیینات کاشی هستند که به صورت معرق اجرا شده اند.در فضاهای داخلی آرامگاه از شیوه های متنوع گچبری استفاده شده است .فضای چینی خانه مکانی است که دارای بیشترین فرم محرابی است.در این مکان چهار تاق نمای بزرگ وچهار تاق نمای کوچک به فرم محرابی وجود دارد که در داخل آنها نیز نقوش محرابی با تنوع بی نظیری وبااستفاده از شیوه ی تنگ بری اجرا شده اند.افزون بر تنگ بری در جبهه های شمالی،جنوبی وغربی تنگ بری های کتیبه ای وجوددارد.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن