فرایند گچبری طرح برروی سطح کار

فرایند گچبری طرح برروی سطح کار

1.برای گچبری طرح ابتدا خطوط طرح با قلم دم بر بریده شده وحریم خطوط طرح مشخص می شود در این مرحله خطوط طرح تا ارتفاعی برابربا روی بوم کار بریده می شود.در هنگام برش خطوط،قلم دم بر با زاویه ای حدود 20درجه در دست قرارمی گیرد تا خطوط طرح با این زاویه در جهت خارج بریده شوند.در مراحل ساخت یک دور قلاب وسایر گچبری هایی که روی سقف اجرا می شود،استادکار ایستاده وسرودست وی روبه بالا ودر حالت عمودی است.

2.در مرحله بعداز برش خطوط با قلم دم بر ،گچ های اضافه سطح کار وخارج از محدوده طرح با قلم بوم خوار ویا بوم پاک کن از روی سطح بوم جدا می شود.این کار در زمان برش خطوط نیز قابل انجام است.به این ترتیب استاد گچبری،دو قلم دم بر وبوم پاک کن را همزمان در دست گرفته ودرهر مرحله از برش،گچ های اضافه را نیز پاک می کند.قلم بوم خوار با تنوع در ابعاد تیغه ومتناسب با ظرافت کار در مراحل مختلف گچبری کاربردی خاص دارند.

3.پس از پاک شدن گچ های اضافه از روی بوم کار،طرح نقشه به شکلی برجسته ظاهر می شود وازآن پس دستان هنرمند استاد گچبربه آن شکل وفرم داده وروح می بخشد،در این مرحله همه قلم های گچبری مدد کار استاد گچ براند.هرچند موثرترین ونقش آفرین ترین قلم در این مرحله ،قلم نقالی است.این قلم با شکل وفرم مناسب در قسمت نوک وبا ابعادواندازه های مختلف،در شکل وفرم دادن خطوط از توانایی خاصی برخوردار است.اکثر زوایا،قوس ها،شیارها،پیچ ها وسوراخ ها به وسیله این قلم ساخته می شوند هرچند در تکمیل ،پرداخت وروسازی طرح ،از سایر قلمها نیز در جای خود ودر کنار قلم نقالی استفاده می شود.بعداز گچبری خطوط اصلی طرح ،قسمت های برجسته سطح کار مانند گل ها که به صورت دایره روی طرح مشخص شده اند،گچ اندازی می شوند.در دور قلاب مورد اجرا دو نوع گل رز وکوکب طراحی میشود.پس از ساخته شدن گل ها وگچبری کل طرح ،روی طرح پرداخت ویکنواخت شده وقسمت های ناقص ویا معیوب تعمیر می شوند.

فرایند ساخت گل رز:اگر در طرح دور قلاب گل طراحی شده باشد پس از گچبری وپرداخت کل طرح اقدام به ساخت گل میشود.موقعیت گل در طرح اصلی با دایره مشخص می شود.در ساخت طرح یک دور قلاب دارای گل برروی سقف،ابتدا سطح کار جهت ساخت دور قلاب بدون در نظرگرفتن گل با ضخامت لازم ایجاد می شودوپس از کپی طرح برروی سطح کار،قسمت هایی که برای ساخت گل رز در نظر گرفته شده با توجه به ضخامت وارتفاع بیشتر گل نسبت به سطح کار،دوباره گچ اندازی می شود تا سطح کارمناسب ساخت گل ،ایجاد شود.جهت ساخت گل،سطح کار گچ اندازی ودر جهت روی گل با ماله صاف شده وطرح گل روی آن کپی می شود(استادان گچبر با مهارت وچیره دستی خاص طرح گل را مستقیم روی سطح کار توسط قلم وردنگی ویا قلم دم برطراحی می کنند).پس از ترسیم طرح برروی سطح کار،ابتدا حریم برگ ها وحریم گلبرگ های باز شده گل با قلم دم بر بریده ومشخص شده،در مرحله بعد حریم گل اصلی با توجه به قطرگل بریده ومشخص می شود.در مراحل بعد به تدریج برگ ها،وکاسبرگها وگلبرگ ها شکل می گیرد ودر نهایت طرح گل کامل شده وبه تمامی جلوه می کند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن