طراحی دورقلاب در گچبری

طراحی دور قلاب در گچبری

در گچبری دور قلاب عبارت است ازکتیبه ویا طرحی که حول یک مرکز در زیر سقف ساخته می شود.با توجه به اینکه این طرح ها دور محور محل قرار گرفتن قلاب آویز لوستر اجرا می شود،دور قلاب نامیده می شود.سقف را همچون فرش در نظر گرفته ،مانند قالی برای آن رحی به شکل ترنجی در مرکز وچهار لچک در چهار زاویه آن طراحی می کنند.در گچبری سح سقف ،نقش ترنج همان دور قلاب است ونقش یک چهارم طرح دور قلاب نیزدر هر یک از زاویه ها وگوشه های سقف گچبری می شود.مراحل طراحی واجرای گچبری دور قلاب به ترتیب زیر است:1.آماده سازی طرح مناسب مکان اجرا2.خط کشی وگونیای محل اجرای طرح3.آماده سازی وخط کشی بوم کار4.آماده سازی سطح کار با مراحل خاص 5.کپی و گرته برداری طرح روی سطح کار6.مراحل برش وگچبری

آماده سازی طرح:1.برای تهیه نقشه طرح ،کاغذ مناسب به ابعاد لازم تهیه ،برش وگونیا می شود.به منظور دقت بیشتر وصرف وقت کمتر،نقشه های گچبری را به صورت یک دوم یا یک چهارم طرح کامل طراحی می کنند به شیوه ای که با کنار هم قرار دادن آنها به صورت کامل ارائه می شود.کاغذ طرح نیزبه شکل مثلث برش داده می شود.پس از اینکه کاغذ گرته یا همان کاغذ نقشه تهیه وبه ابعاد لازم وبه شکل گونیا برش داده شد،استاد گچبربا ذوق هنری وبه فراخور محل کار،طرح مناسبی ترسیم می کند.در راحی گل وبرگ جای گل با رسم دایره ای به اندازه گل مشخص می شود.2.بعد از آماده سازی طرح ،سطح بوم کار از نظر ابعاد واندازه،خط کشی وگونیا می شود.محل اجرای دور قلاب معمولاسقف اتاق ها،وسالن ها وتالار های پذیرایی است.دور قلاب ها محل آویز جار ولوستر هستند پس باید در مرکز سقف وبا فاصله ای مشخص ویک اندازه از دیوارها قرار داشته باشند ودر صورت وجود چد جای قلاب در سقف نیز باید فاصله بین آنهاونسبت آنها با دیوار ها گونیا شود.برای این منظور ابتدا نقطه وسطهر ضلع از دیوار را در محل تلاقی آن با سقف مشخص کرده واز آن نقطه خطی به نقطه وسط ضلع مقابل رسم می شود وبه همین روس از هر ضلع به ضلع مقابل خطی رسم می شود؛محل تلاقی این دوخط،مرکز سقف را مشخص می سازد.پس از رسم این دوخط ،سقف به چهار قسمت تقسیم شده است.به همین ترتیب برای تقسیمات بیشتر سقف ،خطوطی از مرکز هر زاویه گوشه به مرکز زاویه مقابل رسم می شود.برای رسم خطوط از نخ وریسمان آغشته به پودر رنگی استفاده می شود،یک طرف ریسمان آغشته به پودر رنگ را روی نقطه وسط یکی از اضلاع قرار داده وطرف دیگر ریسمان را در نقطه وسط ضلع مقابل ،در حالت کشش ومماس با سطح سقف،قرار می دهند.سپس با گرفتن وسط ریسمان وکشیدن ورها ساختن آن به حالت ارتجایی،در برخورد رنگ ریسمان با سطح سقف،خطی راست برروی سقف رسم می کنند.پس از خط کشی محل کار وگونیا کردن آن،بوم کار آماده وخط کشی می شود تا مرکز کار مشخص شده وکار گونیا شود.3.مرحله بعد ازآماده شدن بوم کار،آماده سازی سطح کار طی مراحل خاص است.سطح کار در گچبری،لایه ای مناسب از ملات گچ آماده شده است که روی بوم کار کشیده می شود وسپس طرح ونقشه روی آن گرده برداری وکپی شده وگچبری می شود.بنابراین پس از آماده سازی سطح کار،خطو تقسیم بندی بوم کار،روی سطح کار نیز رسم می گردد.ضخامت سطح کار ،متناسب با طرح نقشه وارتفاع سقف ودید طرح،به طورمعمول یک تا سه سانتی متر است+.سطح کار با گچ نرم وخوش مایه ایجاد می شود تا به راحتی برش خورده وحالت بگیرد ودر عین حال پس از خشک شدن نیز دارای استحکام کافی باشد.گچ خوش مایه ای که از گچ الک شده نرم ویا همان گچ عاج تهیه شده ،پس از بریدن وپرداخت نهایی ،سطحی صاف ویکنواخت را ایجاد می کند.برای انطباق کامل سطح کار روی بوم وقرار گرفتن کامل روی آن ،ابتدا با وسیله ای مانندلبه تیشه روس سطح بوم،خراش ها وفرورفتگی هایی ایجاد می کنند تا در زمان ایجاد سطح کار،ملات گچ دربین فرورفتگی ها وخراش ها قرار گرفته وسطح کار برروی بوم،محکم شود.همچنین اگر بوم کار،از جنس آینه باشد،وقتی برروی آن لایه ای از ملات گچ قرار داده می شود،روی سطح آینه زبری واصتحکاکی ایجاد می شود تا گچ سطح کار از روی سطح صاف وصیقلی آینه سر خورده وجدا نگردد.در گذشته برای ایجاد چسبندگی واصطکاک برروی بوم صاف وصیقلی از چسب های گیاهی مانند شیره انگور ویا سریش استفاده می شد اما در حال حاضر از چسب چوب برای این منظور استفاده می شودبرای تعیین مساحت گچ اندازی سطح بوم وایجادسطح کار،کاغذ نقشه را روی سطح بوم قرار داده قسمت دور طرح را گرده برداری میکنند تا سطح کار اضافه ای ایجاد نشود.ملات گچ ساخته شده ،متناسب با ضخامت طرح با ماله برروی بوم کار کشیده وصاف می شود.این سطح پس از گونیا ورسم خطوط تقسیم بندی آماده گرته برداری وگچبری است.4.پس از گچ اندازی وایجاد سطح کار،خطوط وتقسیمات بوم کار به وسیله ریسمان آغشته به پودر زغال وبه همان روشی که در تقسیمات سطح کار توضیح داده شد،به سطح کار منتقل شده وسطح کار آماده کپی طرح وگرته برداری می شود.5.در این مرحله کپی وگرته برداری طرح طی مراحلی خاص اجرا می گردد.6.پس از آنکه طرح روی سطح کار کپی شد مراحل بریدن وگچبری آغاز می گردد.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن