ابزارهای تزیینی در گچبری

ابزار های تزیینی در گچبری

ابزار دندان موشی:پس ازساخت ابزار ساده،مراحل اجرای گچبری درقسمت های مختلف ابزار با طرح های متنوع انجام می شود.ابزار ترکیبی معمولا ترکیبی موزون ومتناسب از نقوش ساده وپیچیده است که ابتدا نقوش ساده ساخته می شوند.از جمله نقوش ساده ومتعارف در ابزار ترکیبی ،ابزار دندان موشی است که در قسمت پایین ابزار ساده اجرا می شود.

ابزار برگی:جهت اجرای ابزار ترکیبی در گچبری پس از ساخت ابزار دندان موشی در قسمت پایین ابزار،در قسمت بالای آن ،ابزار برگی طراحی واجرا می شود.باتوجه به اینکه ابزار برگی طرحی پیچیده ودقیق است ابتدا طرح ونقشه آن برروی کاغذی هم عرض ابزار وبه طول یک دوم طرح به صورت گونیا طراحی وآماده می شود.پس از آماده شدن کاغذ،استاد گچبری با ذوق هنری طرحی مناسب محل مورد نظر طراحی وبرای انتقال به سطح کار آماده می سازد.نقشه طرح ،به اندازه یک دوم طرح کامل راحی می شودتا با قرینه کردن طرح روی سطح کار،طرح به شکل کامل منتقل گردد.رح آماده شده،جهت گرده برداری وانتقال روی سح کار روی نایلونی سوزن زده می شودتا رح مورد نظرروی سطح نایلون با سوزن کپی شود.نایلون مورد نظر به اندازه ول کار انتخاب وچند لایه چپ وراست تا شده،دقیق در زیر کاغذ نقشه قرار داده می شود تا رح نقشه پس از سوزن زدن به شکلی کامل به آن منتقل شود.پس از باز کردن صفحات نایلون ،نقشه ای با طول مناسب کل ابزار،سوزن زده شده،آماده انتقال به سطح کار است.مرحله بعد،انتقال طرح نقشه برروی سح کار به روش گرده برداری است که به وسیله کهنه گرده گرته برداری انجام می شود به این ترتیب که نایلون طرح سوزن زده شده را دقیق ومنطبق برروی سطح کار قرار داده وکهنه گرده که حاوی پودر زغال است برروی طرح کشیده می شودتا ذرات پودر زغال از طریق سوراخ های نایلون سوزن زده شده طرح گچبری را روی سطح کر منتقل کند.پس از انتقال طرح روی سح کار،طرح آماده بریدن است.برای گچبری این طرح نیز همانند سایر طرح ها ،ابتدا خطوط طرح توسط قلم دم بربریده شده وسپس بوم آن پاک شده وبا قلم نقالی وبه کمک دیگر قلم ها ،خطوط طرح ساخته و پرداخته می شود.

ابزار تخم مرغی:در ابزار ترکیبی مورد بحث،در قسمت پایین ابزار،ابتدا ابزار دندان موشی وسپس در قسمت وس آن ابزار برگی،طراحی وگچبری میشود.در مرحله بعدودر قسمت بالای ابزار ترکیبی ،ابزار تخم مرغی طراحی وساخته می شود.گرته اجرایی این طرح همانند ابزار برگی ،روی نایلونی هم عرض سطح ابزار با طولی بیشتر به شکل تاشده که همراه با کاغذ طرح ،سوزن زده شده است تهیه می شود.پس از گرته برداری وانتقال طرح به روی بوم کار ،گچبری طرح انجام می پذیرد.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن