فرآیندانجام ابزار گچبری

فرآیندانجام ابزار گچبری

ابزار به عنوان نوعی سطح کار در گچبری محسوب می شودوزیر مجموعه هنر گچبری است.«ابزار»به تنهایی ویا همراه گچبری در منازل واماکن ساخته واستفاده می شود.این سطح کار که در هنر گچبری به نام ابزار معروف است در انواع مختلف ومتنوع ساده وترکیبی ساخته می شود.فرآیند ساخت ابزاربا طراحی شکل ابزار وسپس ساخت شابلونی از روی طرح که در اصطلاح کشو نامیده می شود(کلمه کشو از حرکت رفت وبرگشتی و کشویی شابلون در مسیر مشخص روی سطح کار گرفته شده است)آغاز می شود.با توجه به انواع متنوع ابزار ،استاد گچبر متناسب با موقعیت مکان مورد نظر،نوعی از ابزار را طراحی نموده وپس از ساخت کشو(شابلون)ابزار را در محل می سازد.ابزار ساخته شده ابزاری ساده است که به تنهایی نیز زیبا به نظر می رسد اما می توان با اجرای گچبری بر زیبایی وتنوع آن افزود،بنابراین پس از ساخت ابزار،برای اجرای گچبری،طرح ونقشه مناسب طراحی وآماده می شود.ططرح ونقشه (گرته)به اندازه قسمت هایی از ابزار که برای اجرای گچبری در نظر گرفته شده است آماده می شود وپس از اجرای مراحل کپی طرح روی ابزار ،بریدن خطوط طرح ودیگرمراحل کپی طرح روی ابزار ،بریدن خطوط طرح ودیگر مراحل تکمیلی ،گچ بری ساخته می شود.ابزار در محل زاویه ایجاد شده از تلاقی دیوار هاوسقف ها ویا دور پنجره ها ومکان هایی که نیاز به ایجاد کادری مشخص دارند،به شکل قاب ساخته می شود،این نوع ابزار نیز هم به تنهایی کاربرد زیبایی داشته وهم قابلیت اجرای گچبری را دارد.ابزار ها تنوع فراوانی دارند واستاد گچبر می تواند با ذوق وابتکار خود براین تنوع بیافزاید وبرای هر مکان متناسب با ارتفاع ومساحت محل ،وسعت دید ودر نهایت زیبایی کار از دید تجربه وهنر خود ابزاری زیبا خلق کند.ابزار به دوصورت تک وترکیبی از چند نوع  ابزار در کنار هم ساخته می شود.

آماده سازی سطح کار:برای آماده سازی سطح کار ابتدا یک شمشه به عنوان تکیه گاه کشو(شابلون)تهیه می شود سپس ملات گچ مناسب با نوع ابزار آماده می شود زیرا ملات گچ مناسب برای ساخت هریک از ابزار ساده وترکیبی متفاوت است.ملات گچ مناسب در ابزاری که قابلیت اجرای گچبری را دارد،ملات گچ خوش مایه است که پس از ساخته شدن ابزار،بتوان روی آن قلم زده وبه راحتی خطوط طرح را برش وحالت داد ودر عین حال پس از خشک شدن دارای استحکام کافی باشد.برای ابزاری که به صورت ساده ومستقل ساخته می شود وقابلیت گچبری را ندارد،ملات گچ مایه سفت نیاز است که پس از کار سریع قوام یافته،سفت ومحکم شود.گچ آماده شده را به مقدار لازم روس سطح کار قرار می دهند سپس از یک طرف،کشو (شابلون)ابزار مورد نظررا روی شمشه(که نقش تکیه گاه وراهنمای کشو را دارد)قرار داده وکشو را در یک جهت روی گچ سطح کار حرکت می دهند تا شکل طرح مورد نظر روی گچ ایجاد شود.در قسمت هایی از طول ابزار به علت کم بودن ضخامت گچ سطح کار ابزار شکل نمی گیرد،جهت رفع این نقص با یک دست کشو را روی سطح کار حرکت داده و با دست دیگر همراه با حرکت کشوگچ های مازاد جلوی کشو را جمع آوری وبه قسمت هایی که ضخامت سطح گچ کم است،هدایت می کنند؛سپس حرکت کشو روی کار آن قدرتکرار می شود تا شکل ابزار در سطح کاربه شکل کامل وصاف ظاهر شود.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن