انواع گچ گچبری

گچ مناسب گچبری

امروزه در ایران ،گچ در دو نوع تولید وعرضه می شود.نوع اول پودر گچ با دانه بندی درشت وزبر که بیشتر برای آستر وایجاد لایه زیر کار در گچ کاری وایجاد سطح بوم کار و یا ساخت تخته گچی ولایه آستر کار در گچبری استفاده می شود؛نوع دوم پودر گچ با دانه بندی ریز ونرم است که در بازار به نام گچ عاج شناخته می شود.در گذشته فقط یک نوع گچ دانه درشت تولید می شد،در شرایطی که به گچ نرم نیاز بود،گچ معمولی دانه درشت وزبر را با الک مناسب به گچ نرم تبدیل می کردند و به آن گچ الکی یا الک شده می گفتند.میزان نرمی گچ بستگی به ابعاد ریز و درشتی توری الک دارد.هر دو نوع این گچ ها ،در بازار از معادن و کارخانجات مختلف و با کیفیت های گوناگونی عرضه می شوند وهرکدام از آن ها با توجه به معدنی که از آن استخراج شده وکار خانه ای که در آن پخته و کوبیده ودانه بندی شده اند خواص وویژگی منحصر به خود را دارندواستادان گچبری پس از چند مرحله ساخت ملات گچ ،شرای وخواص آن گچ را به تجربه در می یابند تا در ساختن ملات گچ ،گچ وآب را با میزان مناسب ترکیب نموده واز کیفیت گچ به خوبی بهره مند شوند.

ساختن ملات گچ:کاربرد اصلی گچ در گچبری به صورت ملات است.از ترکیب مقدار معین پودر گچ خشک با مقدار معینی آب،ملات گچ ساخته می شود.با توجه به به اینکه در کاربردهای مختلفملات گچ ،نوع گچ ودرصد ترکیب آن با آب متفاوت است ودر هرنوع کاربری ،ملات گچ مخصوص ساخته می شود لذا در تهیه ملات گچ ؛نوع کاربری گچ ساخته شده بایداز قبل مشخص شود؛به عنوان مثال آماده سازی گچ برای گچ کاری وگچبری از نظر جنس گچ وهمچنین از نظر روش ساخت آن متفاوت است؛در گچ کاری وسفید کاری نیز گچی که برای آستر وسطح زیر کار استفاده می شود با گچ لایه پرداخت سطح کار،از نظر جنس ونوع گچ وروش ساخت تفاوت دارد.در هنر گچبری نیز گچ بوم کار،با گچ سطح کار وگچ پرداخت کار متفاوت بوده وبرای هر قسمت ملات گچ مناسب ساخته شود.

انواع ملات گچ:در گچبری انواع ملات گچ با اصطلاحاتی همچون گچ خوش مایه،گچ مایه سفت ،گچ مایه شل یا کم مایه وغیره طبقه بندی شده است؛انواع ملات گچ هرکدام با ویژگی ها ودرصد ترکیب خاص،کاربری مناسبی دارند.گچ مایه سفت ،گچی است که درصد گچ آن نسبت به آب بیشتر بوده وترکیب آن غلظت زیادی داردوپس از استفاده برروی سطح کار قوام یافته ،سفت وسخت می شود،ازاین نوع ملات گچ برای سفیدکاری لایه آستر در گچ کاری وساخت تخته گچی و وایجاد بوم کار در گچبری استفاده می شود.گچ مایه سفت با گچ زبر ساخته می شود ودر مواردی که استحکام وظرافت هردو در کار مورد نظر است ،گچ نرم را نیز به حالت مایه ای سفت می سازندتا برای مثال جهت قالب گیری استفاده شود.گچ خوش مایه ،گچی است که نسبت ترکیب گچ وآب در آن به گونه ای است که پس از ترکیب آنها با یکدیگر محصولی با غلظت متوسط ویکنواخت به دست می آید که برای ایجاد لایه پرداخت در گچ کاری وایجاد سطح کار در گچبری مناسب است.این ملات پس از استفاده برروی سطح کار،،قوام یافته وسفت وخشک شده وسطح کاری صاف ایجاد می شود که پس از گرته برداری خطوط طرح نقشه روی سطح کار ،می توان به راحتی روی آن کار کردوخطوط طرح را برش وحالت داد.گچ خوش مایه با گچ نرم وعاج ساخته می شود.ملات گچ را در ظرفی به نام استامبولی می سازند؛ابتدا ظرف را به نسبت لازم ومعلوم ودر چند مرحله،به آن اضافه می کنندبعد از مخلوط شدن آب وگچ با یکدیگر وبه دست آوردن غلظت مناسب ،مخلو آب وگچ چند لحظه به حال خود رها می شود وپس از اینکه گچ اندکی قوام یافت در گچری مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند تهیه گچ کشته:ملات گچ که از ترکیب مقدار معین واستاندارد گچ وآب تهیه می شود،پس از سفت شدن وقوام یافتن ،اگر آن قدر ورز داده شده وزیرورو شود که به راحتی از لابه لای انگشتان سر خورده وخارج شود وبه دست نچسبد،اصطلاحا گچ کشته نامیده می شود.این ملات گچ در امور مختلف به خصوص لایه پرداخت کار در گچ کاری دیوار ها وسقف ها به کار می رودودر گچبری نیز از گچ کشته در مرمت وتعمیرات استفاده می شود به طوری که یک ظرف ملات گچ کشته ومقداری پودر گچ خشک همیشه در کنار استاد گچبری است تا در زمان نیاز از آن استفاده شود.ملات گچ کشته را می توان با گچ خشک در کف دست ویا بین انگشت شصت واشاره مخلوط نموده ، گچی زنده وخوش مایه ساخت که دیگر قابلیت گچ کشته را ندارد.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن