طراحی نقوش گچبری سنتی

طراحی نقوش گچبری سنتی

نقش های هندسی در بیشتر آثار گچبری و معماری اسلامی دیده می شوند.اما این نقش ها چگونه به این شکل در آمده اندو طراحان از چه روش هایی برای خلق نقوش گچبری استفاده می کردند؟به نظر می رسد طراحان سنتی به اصول هندسی آشنا بوده اند و می دانستند چگونه می توان دایره ای را بدون اندازه گرفتن کمان ها توسط نقاله ،دوازه قسمت تقسیم کرد؛آشنایی آن ها به هیچ وجه نظری نبود ونقش هایی که ابداع می کردند رسم دایره ها و خطوط بود نه محاسبات پیچیده ریاضی .البته امکان دارد این نقش ها دارای تحلیل ریاضی نیز باشند.در این پژوهش به روش طراحان سنتی در بخش آموزش گچبری روش طراحی و رسم نقش های گچبری ،مرحله به مرحله ارائه خواهد شد.در کل رسم نقش در این گونه از هنر های سنتی بسیار ساده و مقدماتی است وهرفرد علاقمند،فارغ از میزان تحصیلات وآشنایی با اصول هندسه ،میتواند با دنبال کردن مراحل آن به نتیجه برسد تنها به «کاغذ،پرگار،یک خط کش غیر مندرج و یک مداد »نیاز است.به کمک همین دوابزار ،آن ها آثاری از خود برجای گذاشتند که صفت شایسته وبایسته ماندگاری ،برای همه ی اعصار برآن ها نقش شد.به نظر برخی محققان هنر گچبری،نه تنها روش رسم وطراحی نقش های گچبری در حقیقت براساس تکرار یک نقش مایه ساخته شده اند؛این نقش مایه طوری طراحی می شود که قابلیت تکرار شدن داشته باشدو به همین دلیل تمامی تکرار ها نیز در همدیگر جفت می شوند.به نظر العصام نیز در ایجاد طرح های گچبری ،پرگار وخط کش به تنهایی دو ابزار اساسی شمرده می شود.به نظر وی هنرمندان مسلمان در بهره گیری از هندسه برپایه دایره به روش کاملی برای شکل دادن ساخت ها بدون استفاده از محاسبات بغرنج ریاضی دست یافته بودند.درهر دایره امکان ایجاد هرچندضلعی منظم با تقسیم محیط آن به دایره های مورد نظر وبه هم پیوستن نقاط تعیین شده در محیط با خط های مستقیم ،میسر است.به علاوه ین نقش ها براثر نقش مبنایی است که در نتیجه آن طرح سراسری وگسترده به دست می آید.بهره گیری از طرح های هندسی همچون پایه ای در ترکیب شکل ها از امتیازات هنر اسلامی نیست ،زیرا این نوع طرح ها کمابیش درهمه هنرهای سنتی چه غربی وچه شرقی دیده می شودواینروش در تزیینات شیشه های پنجرههای کلیساهای جامع سبک گوتیک ونیز در نقش ماندالا که پایه های معماری مقدس هند برآن متکی است به چشم می خورد،اما در هنر اسلامی این اشکال هندسی به کاررفته در گچبری گسترش می یابند و واجد ضابطه ای منطقی می شوند وبه کمال می گرایند.این بدان معنا است که هنر اسلامی کمتر درگیر عواطف وهیجانات می شود وهنرمند اسلامی ذوق شخصی خویش را تابع اصولی قرار می دهند.به نظر بورکهارت امروزه اروپاییان از هرگونه ضابطه ای که درهنر پدیدار شود گریزانند وآن را سدی می دانند در سرراه آفرینندگی به ویژه اگر این ضابطه با پایه فرمول های ریاضی باشد.به نظر وی الگوهای هندسی به کاررفته در هنر گچبری از اصول هندسی غیر مادی وغیر مقداری سرچشمه میگیرند که خود آفریده ذهن خلاق هستند وتابع نیروی تصور وابتکاروابداع ذهنی.پایه این شکل های هندسی بردوایر است که تصویری است از کمال وچون مساوی تقسیم می شود،سبب پیدایش چند ضلعی های منظمی می شود که رفته رفته به شکل ستاره های منظم وخوش نما در می آیند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن