عناصراصلی اسلیمی

عناصراصلی اسلیمی09195938137

در مجموعه اسلیمی چند عنصر وجودداردکه (اعضای)ساقه اسلیمی را تشکیل می دهد:1.بته جقه (اسلیمی) 2.سراسلیمی 3.چنگ وگره 4.نشان گاهی در انتهای اسلیمی عنصری به عنوان سراسلیمی وجود دارد که برای تزیین بیشتر اسلیمی به کاررفته است ،سراسلیمی نیز همچون تزیین با حفظ قاعده هماهنگی ،شبیه نوع اسلیمی به کاررفته است.

چنگ و گره :در استقرار اسلیمی برروی ساقه نیلوفری با عشقه ،همچون ختایی همه عناصر به سمت درون مرکز ساقه جهت دارند و مانند حجاج که به دور کعبه در حرکت اند،عناصر اسلیمی نیز به درون مرکز در چرخش اند.

نشان و انواع آن :در نقوش تجریدی و قدسی به غیر از ساقه های ختایی و اسلیمی ،عنصری وجود دارد با نام و نشان .این اصل در طرح نقوش گچبری وجود دارد که شروع ساقه ها در ختایی و اسلیمی همچنان باید در اختفا و حجاب باشد.این محل اختفا که شروع ساقه ها را به جهانی رمز آلود دعوت می کند نشان نام دارد.نشان ،نقش فضاهای بسته ای را دارد که موجب رنگین تر شدن نقش می شود. نشان ها چندین شکل اند که در کلیات باهم وحدت صورت دارند و انواع آن عبارت انداز :1.لچک و کتیبه نشان 2.بته جقه نشان 3. دل نشان 4.ابرک نشان یا اسلیمی ماری 5.گوشواره نشان و متفرقه 6.گره و شرفه

انواع اسلیمی:طرح های اسلیمی در گچبری انواع گوناگون دارد:«اسلیمی ساده» «اسلیمی توپر» «اسلیمی توخالی» «دهن اژدری »،«خرطوم فیلی »،«ماری»و انواع دیگر.

گل های ختایی :نقوش ختایی مجموعه ای از گل ها ،غنچه ها ،برگ ها و ساقه ها است که برگرفته از چرخش عشقه به عنوان تلطیف کننده نقوش اسلیمی جلوه می کند.نظام شکل گیری این نقوش در گچبری آن قدر دقیق و هماهنگ است که هر جزء،جلوه ای از صورت کل خود و در مجموع نیز همه اجزا و مفردات ،نشانی از مجموعه خویش هستند؛برای مثال در گچبری اگر ساده ترین عنصر در ختایی را ساقه و ملحقات آ بدانیم ،دارای شخصیتی است که مفردات همچون گل ها و غنچه ها و برگ ها از همان خصوصیت برخوردارند.این هماهنگی نظم یافته را که برگرفته از تفکر هنر گچبری در اسلام است،شکل حلزونی عشقه به وجود آورده است ؛بنابراین هریک از مفردات در درون خود قابلیتی دارند که می توانند در نظام پیچیده و گسترده تذهیب در ترکیب های مختلف جای گیرند و نقش روحانی خود را بازی کنند. همیشه جای گل ها و غنچه ها و برگ هارا عشقه ای که در مرتبه خفی است ،تعیین می کند و با وجود تحول نقوش ،ختایی در سیر تاریخی خویش و وجود تنوع و گوناگونی در اجزای آن همیشه عامل هماهنگی بین نقوش همین گردش عشقه است. نماد های گیاهی در ختایی به شکل نماد هایی از طبیعت ملکوتی پرراز و رمز و مجرد ظاهر می شوند که صورت هندسه ظاهری یافته اند.سرچشمه ختایی به ظاهر برگرفته از شکل تاک است که بیش از هر درختی مظهر عشق و راز ورمز و مجرد ظاهر می شوند که صورت هندسه ظاهری یافته اند.سرچشمه ختایی به ظاهر برگرفته از شکل تاک است که بیش از هر درختی مظهر عشق و راز ورمز کثرت عالم وجود بوده است و به عنوان نقشی مقدس در مجموعه هنر اسلامی گچبری و نشانی از شجره طیبه یا همچون درخت کیهانی ،مظهر هماهنگی اجرام سماوی در گچبری است .مفردات ختایی چون برگ و ساقه و غنچه با وجود گل معنی می یابند و جملگی نشان واشاره ای از گل هستند.گل نمادی از ثمر و آخرین تجلی محبوب ،از منظر اهل نظر است . قاعده ترسیم گل در گچبری در وجوه مختلفش بردایره استوار است و از تلفیق و ترکیب دوایر ،انواع گل های ختایی به شکل غنچه و یا گل کامل و یاجلوه های مجرد ظاهر می شوند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن