نقوش اسلیمی

نقوش اسلیمی09195938137

وقتی نقوش گچبری را در چهاردسته اصلی عمده اسلیمی ،ختایی ،گره ،واگره ،وگل (به خصوص گل های شاه عباسی )قرار می دهند،اسلیمی به عنوان نقش عمده در گچبری ایرانی محسوب می شود.اسلیمی یکی از هفت نقش اصلی در نگار گری سنتی ایران است و نشان دهنده ی تجریدی «درخت زندگی»ویا صورت عام درخت به ویژه درخت تاک استکه با گردش ها وپیچشش های پی در پی وهماهنگ ،شاخه های آراسته به به برگ ها و نیم برگ ها وگره های آن از پایه ای که بند اسلیمی خوانده می شود،می روید و با نظمی خاص وشکلی چشم نواز که میان اجزای آن وجود دارد ،طرحی ویژه از درخت را ارائه میدهند.تمام منحنی های اسلیمی جهتی به درون و جهتی به بیرون دارند که جزء ذات اسلیمی است که گرایش به بی نهایت دارد و نشانی از جاودانگی در اسلیمی به شمار می رود.اسلیمی طرحی است متشکل از قوس های دورانی زیبا که با چنگ ها ،ماهیچه ها ،سرچنگ ها ،گره ها و انشعاب های مناسب کامل می شود و زیبایی و شکوه خاصی را در برمی گیرد.اما به عقیده متخصصان فن ،اسلیمی در اصل نشان دهنده طرح درخت است با همه پیچ وخم وشاخ وبرگ ،چنان که طرح ختایی نشانه ای است از طرح بوته و به همین دلیل در اسلیمی ،طرح قوی و خشن است ودر ختایی ظرافت ونازکی دارد. در این نکته که طرح اسلیمی در ایران باستان وجود داشته است جای شبهه ای نیست.از طرف دیگر با اسلیمی که شبیه حرف الفبا است .می توان تعداد بسیاری ترکیبات مختلف ایجاد کرد ؛گرچه هنرمندان ایران با استادی ،چندین هزار اسلیمی وتعداد زیادی ترکیبات اسلیمی به وجود آوردند اما هنوز امکان توسعه و ترکیب آن ،صورت خارجی پیدا نکرده است.بورکهارت معتقد است کارهای اسلیمی به جای تصویر به کار برده نشده است،بلکه درست عکس هنر تصویری وناقص آن است.با تبدیل سطح به بافتی از الوان ویا در نقاشی از نورو ظلمت ،تزیین مانع این می شود که ذهن بیننده به روی صورت خاصی که «من» می گوید متمرکز شود چنان که یک تصویر می گوید«من»؛مرکز طرح اسلیمی همه جا است وهیچ جا نیست ،هر اثبات یک نفی وهرنفی اثباتی به دنبال دارد.به نظر وی یکی از دو نوع متداول اسلیمی ،طرح های درهم پیچیده ای است که از مقدار زیادی ستاره های هندسی که شعاع های آن ها در طرح های لطیف و بی پایان به هم پیوسته اند،ترکیب یافته است.این نوع طرح اسلیمی یک رمز گیرا از مقام شهودی انسان در مرتبه ای است که وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت در گچبری مشاهده می کند.آنچه به طور معمول به نام طرح اسلیمی معروف است ،مرکب از اشکال نباتی است تا حدی به صورت سبک خاص هنر اسلامی در آورده شده است که هرگونه شباهت خود را به طبیعت از دست داده و تنها پیرو قوانین وزن است .این طرح اسلیمی در واقع یک رسم وزن است که هر خ آن در دوره های مکمل یکدیگر در حال موج زدن  بوده و هر سطح ،سطح متقابل خودرا دربردارد.طرح اسلیمی در عین حال که منطقی و دارای وزن است ،ریاضی و دارای آهنگ موسیقی است.از نظر روح اسلامی ،این حقیقت دارای نهایت اهمیت است که طرح اسلیمی تعادلی است بین شکر عشق وصحوعقل .بق نظریه ای دیگزردر تحلیل نقوش اسلامی ،مضامین اصلی و فرعی بسیاری از نقوش اسلامی ،نمایش رمزی مفاهیم عالم صغیر وعالم کبیر است که در یکدیگر منعکس شده اند.با چنین نظری ،نقوش هندسی و همچنینی الگو های اسلیمی نیز به واسطه طبیعت ،فرآیندهای کیهانی خالق را متجلی می کنند.به علت اینکه طبیعت مبتنی برریتم است مفهوم اسلیمی نیز ریتمیک است و ترکیب فضایی در گچبری دارد.اسلیمی ها کل سطح را پر نمی کنند بلکه به صورت فرم هایی در فضا هستند که به صورت برجسته در زمینه منفعل قرار داده شده اند.زمینه فضایی که در آن فواصل به قدر موتیف ها اهمیت دارند. این موتیف ها روی صفحه های تکی یا چندگانه الگوهای مدور بی پایانی شبیه به موج های سطح آب یک آبگیر ایجاد می کنند،مولفه های پایه آن ها را می توان در نماد های پیکر نگارانه ایرانیان باستان مانند نیلوفر آبی ،گل رز،برگ نخل ،شکوفه های اسلیمی در گچبری جست .در نقوش اسلیمی ،نشان مرکزی با مجموعه ای در آویزه ها ،نشان های شعاعی که در نقاط متعدد گسترش می یابند،شاخه های مارپیچ که به صورت متقارن از یک محور گره گاهی مانند درختان کیهانی گسترش می یابند ،فورم های مشبک و تمهید های فراوان برای بدنه آنها همه ستایشی هستند از باغ بهشت. میژگی مهم اسلیمی آن است که هیچ دربند انواع گیاهی نیست و سرچشمه وپیدایش آن با سرمشق های ارائه شده در هنر گچبری متفاوت است.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن