نقوش گیاهی در گچبری

نقوش گیاهی در گچبری09195938137

چنان که در آثار بازمانده گچبری مشاهده می شود. قسمت اعظم آن هارا نقوش گیاهی تشکیل می دهد که در محدودیتی خاص ،زینت بخش این آثار شده اند.در فرم های ترکیبی گیاهی ،تا حدودی طرح های هندسی جای خود را به طرح های گیاهی داده اند،الته با اندکی تغییر وبا کاربردی ازرح های استیلیزه که در نوع خود بی نظیر بوده و رح های گچبری را شامل شده اند.در میان طرح های به جای مانده گاهی تلفیقاتی بین اشکال هندسی و گیاهی با صورت سازی انجام شده است.نمونه بارز این تلفیق ،کتیبه های گچی عصر سلجوقی است که ضمن استفاده از خط در پر کردن فضاهای خالی ،جهت تزیین بیشتر از طرح های هندسی وگیاهی که در میان آن ها طرح های چلپیا روی نقوش آجری نیز دیده می شود،استفاده شده ،در این نوع نقش ها ،هنرمند به وسیله ی نماسازی با ابعاد آجری ،نقش های جالبی را در گچبری ایجاد و عرضه کرده است.

انواع نقوش گیاهی :پالمت ،نقش تاک و پیچک ،انار ،گل نیلوفر،میوه انگور،آکانتوس ،نقش گل لوتوس وروزت،نقش بلوط و همچنین نقش هایی شبیه به برگ استلیزه شبیه به برگ انجیر و نخل وکنگر،برروی آثار گچبری دوران مختلف ،به ویژه گچبری دوران ساسانی دیده شده است.

تلفیق نقوش حیوانی وانسانی:در آثار گچبری ایران در نقش پردازی برروی گچ دیوار ها ،موتیف های انسانی به صورت مجسمه و یانقش برجسته های گچی به چشم می خورد.بااندکی بررسی برروی سفال های منقوش می توان گفت،نقوش حیوانی وانسانی در بیشتر آثار سفالینه دوران تاریخی وسپس در دیگر آثار هنری دوران تاریخی به کاررفته اند.سفال های شوش ،سیلک و... نمونه های بارز به کارگیری نقش انسان وحیوان به صورت استیلیزه بر روی ظروف سفالی است که بعدها به همان شکل در آثار گچبری ،همان روش استفاده از این نوع نقش ها ،با تغییراتی دنبال شده است.گفتنی است که نقش انسانی در آثارگچبری ساسانیان کمتر مشهود است و آثار موجود الهامی از حجاری و سنگ تراشی وتقلید از زمان های پسین این عهد از جمله نیم تنه اردشیر دوم در قصر کیش است.از جمله موجودات دیگر ،نقوش انسانی و موضوعات آشکار ،ضیافت،نقوش شاهانه و نقوش آیینی با روش قالبی بوده است.لازم است به این نکته اشاره شود که به طور کلی نقش زن در آثار گچبری عهدساسانی به طور محدود ومعدود به کار گرفته شده استودر همه جا جنبه های تقدس و سمبلیک در آن ها مورد توجه است.طرح های حیوانی روی آثار گچبری بیشتر شتر ،گوزن یا غزال ،گراز ،آهو،شیر،عقاب ،سیمرغ ،اردک و پرندگان کوچکی هستند که بیشتر در تزیین فضاهای خالی به کار گرفته می شده اند.معروف ترین نقش حیوانی در گچبری ،دو گوزن در حال شکار شدن هستندکه یکی بدون شاخ و دیگری گوزنی با شاخ های بلند است و دیگر نقش گراز در حالت های مختلف مشاهده شده است.به طور معمول نق اخیر در داخل یک قاب چهار گوش یا دایره ای قرار داده  شده ،در حالی که اطرافش را بابرگ های پالمت استیلیزه شده تزیین کرده اند و بیشتر دراین نوع قاب ها ،گراز طوری قرار دارد که در مرکز قاب واقع شده و دندان پیشین اوبه طرز زیبایی از دهان خارج شده وموهایش نیز به خوبی آزایش و نشان داده شده است.حیوانات دیگری نظیر اسب ،شتروشیرنیز در آثار گچبری برای خود جایی دارند؛چنان که در یکی از آثار گچبری ،شیری را در قابی مستطیل شکل و به صورت عصبانی مشاهده می کنیم که اینک در موزه برلین موجود و مربوط به کاخ تیسفون است.قابل ذکر است که دردوران اسلامی از این نقوش کمتر استفاده شده است.

کتیبه ها:خطوط زیبایی همچون خط کوفی گلدار ،خط کوفی گل و برگ دار،کوفی مشجر ،خط نسخ ،خط ثلث و خط نستعلیق از جمله خطوطی هستند که از قرن چهارم هجری تاکنون در کتیبه های تزیینی گچبری کاربرد داشته اند.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن