نقوش گچبری

نقوش گچبری09195938137

با اینکه درذ هنر ایران کمتر به طور جدی و اصولی درباره نقوش تزیینی بحث شده است،از اجزای اصلی هنر اسلامی ایرانی به شمار می رود.نقوش تزیینی درهنر ایرانی اسلامی به اشکال و صورت مختلف ظاهر شده است.نقوش اسلیمی وختایی ،نقوش هندسی وگره ،واگره،کتیبه وخ نگاره ها ،نقوش حیوانی وگیاهی ونقوش نجومی ،که در واقع الفبای هنر تزیینی به شمار می روند،به صورت منفرد یا ترکیبی درحوزه گسترده هنر ومعماری وصنایع دستی و... به کار می روند.ازمهم ترین وپرسابقه ترین نقوش گچبری در طول دوره ی اسلامی نقوش اسلیمی وختایی است که اسلیمی جایگاه اصلی وختایی درجایگاه تبعی است. این طرح ها با کمی تفاوت ،به سادگی و به تفصیل ،در قالب هنر های ایرانی مانندتذهیب ،مینیاتور ،قالی ،کاشی ،زری بافی ،حجاری و گچبری تکرار می شوند.این نقوش بااینکه زیبایی دلپذیر مطابق با ذوق سلیم وفطرت انسان را فراهم آورند،در واقع تجلی معانی حقیقی و آسمانی و انعکاسی از تفکر ما بعدالطبیعی بشری هستند.هرچند در نگاه تاریخی نیز آثار هنری هردوره ،ابزار شناسایی وارائه تفکر فلسفی ،دینی و فرهنگی آن دوره است ،در نگاه باطنی و واقعی از پشتوانه عمیق ما بعدالطبیعی برخوردار است .آنچه در این نگاه عمیق باطنی به هنر ایرانی مشهود است،نقوش تجریدی و انتزاعی است که در پی ارائه جهان مادی محسوس و تقلید از طبیعت بی روح نیست .نقوشی که متفاوت با شکل های طبیعی و ثمره شهود هنرمند است.به این علت است که می توان گفت کارهنرمند درواقع شکل بخشیدن به معناست اما شکلی که در طبیعت یافت نمی شود وروح وجان بیننده را به عالم معانی منتقل می کند .بنابراین خط و لذتی که بیننده اثر نری را فرا می گیرد جدای از لذات محسوس ومادی است.تلاش است تا همواره معانی وحقایق ما بعدالطبیعی را در قالب نماد ها و نگاره در آثار مختلف هنری ارائه دهد و این حقایق را به جان بیننده در تمام اعصار منتقل کندو به همین دلیل است که آثار هنری در واقع تنها میراث دار صور و ابزاری هنری نیستند،بلکه معانی ونماد ها و نگاره ها را در طول تاریخ حفظ و منتقل می کنند و این امر هم موجب تعالی هنر است و هم سبب ماندگاری آن در طول اعصار. از مهم ترین شاخصه های هنر ایرانی ،چه قبل از اسلام یا در دوره ی اسلامی ،برخورداری از پشتوانه باطنی هنری و ما بغد الطبیعی است .همین روح حاکم بر آن ،آن را قادر ساخته است بین عناصر معنوی ایران پیش از اسلام و دوره اسلامی پلی بزند و در دوره اسلامی پربار تر و پر رونق تر به حیات خود ادامه دهد.بنابراین هنر های زینتی فقط زیبایی و تجمل ظاهری بی معنا و فاقد حقیقت نیستند ،که در دوره ی مدرن فقط برای حظ و لذت بیننده و نظر رواج یافته ،بلکه برای زیبایی زبان دیگری است برای بیان معانی حقیقی و متعالی.09195938137

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن