ویژگی هنرگچبری درمعماری اسلامی

ویژگی هنر گچبری در معماری اسلامی09195938137

 

به نظر برخی کارشناسان هنراسلامی اهمیت گچبری در ویژگی های ان است.دردسترس بودن مصالح آن یعنی گچ آن را صنعتی ودر دسترس همگان قرار داده است.قابلیت انعطاف گچ این امکان را فراهم میکندکه در ساخت مجسمه های مستقل ،دراندازه های طبیعی و همچنین ساخت نقوش گیاهی و حیوانی و غیره ازآن استفاده شود.به نظر می رسد هیچ محدودیتی در خصوص راه های استفاده از گچ و تغییر شکل ان وجود نداشته است.به همین دلیل در سراسرتاریخ هنر اسلامی آثار گچبری به شکل گنجینه های متنوع از شکل ها دیده می شوند.البته کنده کاری روی گچ کارچندان اساسی نیست.کاربر روی بوم گچی، که باسرعت در حال سفت و سخت شدن است،به مراتب دشوارتر ازکار باقلم موو مداد روی بوم است.درست است که گچ بسیار انعطاف پذیر است.اما به عنوان مثال گچبری در مقایسه با سنگ تراشی بسیار دشوارتر وحساس تر است؛زیرا سنگ تراش روی مصالح همگن و پابرجایی چون سنگ کار میکند،اما گچ بر به دلیل سخت شدن تدریجی گچ،ناچاراست درهرزمان یک قسمت کاررا به اتمام برساند.طرح ها نیز پیچیده ودر هم تنیده ودر جهات مختلف ومخالف درحرکت و امتدادند،از این رو گچ بر باید ابتدا ،ازهمان لایه های نخست وزیرین ،بداند که طرح را چگونه ببردو فرم دهدتادر سطوح رویی ،طرح ها متناسب و یک دست ظاهر شوندو درنتیجه کاری هنرمندانه و خردمندانه به ظهور برسد.این امر نیازمنددقت فراوان،تخیل قوی و قوت محاسبه است که به قول پوپ اگر بداهه کاری برنظم و نقشه ریزی کالمل چیره شود خطر اغتشاش وسردرگمی درپیش است.

درگچبریایرانی،درطی روزگاری دراز،عالی ترین درجه ابداع و ابتکار حفظ شده است و ترکیبات متنوعی که در تزیین و گچبری به کار برده میشود همچنان بسیار زیبا و شگفت آور است.بعضی از عناصر این ترکیبات در طول زمان به سرعت تغییر کرده ،تکامل یافته و مانند عناصردیگر(مانند حاشیه های محافظ اطراف طرح ها که استادانه اما ساده است)فقط با کمی تعدیل اغلب در طول قرن ها تکرار شده است.در مواردی نیز هنرمندان تصاویر سبک رئالیستی قرن نوزدهم مغرب زمین را ترجیح داده اند.نیروی طراحی که به کوشش و استعداد و رعایت اصول منضبطی نیازمند است،دردستان طراحان بزرگ گچبری ایرانی،همواره وسیله ی تجلی سبزه وگل ونیروی شکوفایی حیات بوده است.در واقع طرح های زیبا و روح انگیز گچبری ها در حرکات پیچیده و زنده خود آزادانه و موزون برای عبادتگر فرصتی فراهم می کند که از خود بیخود شده و غیر ازحقیقت نهایی چیزی احساس نکند.

 

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن