گچبری در هر دوره

بنام خدا

گچبری در دورهای مختلف از دوران ساسانی ودروه ایلخانی در دوره سلجوقی در دوره هخامنش  اسکنر مقدونی

از چند سال که ای هنر زیبا وبا ارزش بنام گچبری از دوران گذاشته که یاد میکند گچبری هنر تاریخی می باشد وهمچنان

ادامه دارد پادشاهان در قصر ها گچبری سرستون  قاب ستون ارک  خط کوفی خط ورساچ  گچبریگچبریدندان موشی

 گچبری متیف که خیلی خیلی با ارزش ونمای خوبی به فضا میده در کاخها از گچبری قاب خط برشی دوره لامپ با خط کوفی

در موزه لووردر مازندارن  موزه جهانشهر یزد که از بهترین گچبری سنتی اجرا شده که دست هنر گچبران حرفی اجرا شد

در تاریخ هم اشاره شده در دوره صفوی گچبری وارد شده به روش های خاخص در زمان قاجار پادشاه مسافرت میکرد و به فرهنگ گچبری در اروپا تقلید کردن واولین اجرا گچبری از کاخها وشروع شد از نوع سرستون در کاخ کلستان ودر عشرات اباد بهترین گچبری دیده شده است در حال حاضر با همان ارزش افزوده شده است گچبری در هر زمان ودر هر مکان

به قوت خوت وارزش خود می افزاید افتخار استادان عزیز ایرانی گچبری ادامه دارد و به بهترین هنر نزد ایرانیان هست09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن