تعریف گچبری

بنام خدا

گچبری تعریف خدمت گچبری

گچبری از دوران سلچوقی طرحهای مختلف هروز به یک مدل جدد اضافه میشد گچبری 

گچبری از دورهای قاچار ودر دوره زندیه ودر دوره هخامنش در دور قاچار گچبری همچنان با طور کامل ادامه دارد 

در هر زمان به طوره کاملتر میشه گچبری در نماهای رومی زیاد دیده میشه گچبری نمابرشی 

گچبری گلوی سر ستون  در نما سرستون کله گاوی به طور کامل از اولین دوران ادامه دارد 

در کاخها در دوره خیلی قدیمی اثار های دیدنی وبه یاد مدنی هست گچبری در دوره قاچار خیلی با عضمت عوج گرفت در ایرن

هم از از زمان مقول و سلچوقی  هخامنش به طور کامل اجرا میشود در کاخ گلستان کاخ سعداباد که بهترین گچبری 

در بهترین نما و زیبا در چند سال پیش اجرا شد است واقعا بهترین کیفیت حتا در موزه های ایران خیلی دیده میشه گچبری همچنان در اوج گچبری همچنان به سمت رونق و پیشرفت هست گچبری هروز به مدلهای پیشرفته و جدید تر و استقبال زیادی داره و همچنان در همه جا به مدلهای روز اضافه میشود در هر مکان در جا به سلیقه و به محله اجرا مناسب اجرا میشه و به اندازهای مختلف قابل اجرا است 09124854061

خود ادمه داردگچبری 

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن