باستان شناسی و گچبری ایران

سرزمین ایران به دلیل اثار و یافته های فراوان که ان را در حدود چهارصد هزار اثر تاریخی تخمین زده اند یکی از کهن ترین مراکز فرهنگی جهان در زمینه است.براساس نظریه باستان شناسان و یافته های مناطق مختلف فلات ایران ان را در شماراولین دهکده ها و سکونت گاههای ماقبل تاریخی درزمینه های معماری و گچبری شناخته اند. اثار عمده موجود شامل بناهاوتپه های باستانی ومقابرومحوطه های باستانی و تاریخی است که در انها از گچبری های دستی که به وسیله ی هنرمندان بنام ایرانی طراحی شده است وجود دارد که باید برای حفظ هنرهای گچبری تلاش کرد. گچبری حال حاضر ایران به دلیل تغییروگسترش امکانات تفاوت فراوانی کرده است.ازاین رو به لحاظ شرایط فرهنگی و حفظ وحراست از انها نیاز است که اثار شناخته شده در زمینه گچبری در دو مرحله مورد بررسی قرار گیرد.یکی پیشینه باستان شناسی و دوم جلوه های میراث معماری و گچبری و روند تکامل وسیران در دوره های تاریخی 09195938137.

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن