ترتیب کار

بنام خدا

روش اصولی کار گچبری از صفر تا تحویل مرحله به مرحله

بعد از سفت کاری کار اماده برای زیر سازی اماده میشود  باید کرم گیری شود شاقول شود وشمشه گیری شود

به صورت صحیح بعد از شمشه گیری اماده شمشه کشی میشود کار ریسمان کشی ودهنه کار پرشود با گچ خاک

بعد از گچ خاک که کامل خشک شود09124854061

شورع کار به مرحله سفید کاری میرسد که اول دوره را اماده میکنیم ستونهل کونیا شود سقف ها تراز لیزری شود

که کار اماده به گچبری شود باید زیر کار گچبری را کامل تراز و گونیا کنیم کار بصورت دقیق اجرا شود

گچبری در هر جا زیر کار تمیز و اوصولی باشد کار گچبری در اجرا تمیز و راحت اجرا میشود

با نظارت معمار تجربی       گچبری09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن