توضیع گچبری

گچبری

ابراز گلوی در نقطه سقف ودیوار اجرا میشود که کنج نام دارد بین مرزی سقف ودیوار است گچبری اجرا میشود در اندازهای مختلف ودر مدلهای متواوت

گچبری قاب در هر مکان در هر صورت که قابل اجرا باشد در طراحهای مختلف ودر هر اندازه در سقف در دیوار در دوره اینه در دوه قابهای چوبی وغیره

در هر مکانها گچبری قاب رستوانها مساجد و مکانهای مذهبی ودر ودر تالارها اتلیه ها در مکانهای غیره قابله اجرا است

گچبری پیش ساخته دوره لامپ گلوی ستون سر ستون نور مخفی  ورساچ خط کوفی و کلهای مختلف گچبری پیش ساخته در مدلهای مختلف

اجرا در هر مکان قابل اجرا میباشد ولی با استادهای ماهره متخصص گچبری گچبریباشد 09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن