گچبری در دورانها

                                                                                       بسمه تعالا=بنام خداوند بخشنده مهربان

گچبری یادی کنیم از نام نشان گچبری در دوانهای مختلف

طرح ها ویا مدلهای هخامنشینی1خط کوفی2حاشیه وسرقاب3سرقاب وباهم ومتیفگچبری4گچبری پروانه ای غنچه گچبری چدنی

5گچبری صدفی 6 حصیری اسلیمی حاشیه ای گچبری

گچبری گره ای 1دندان موشی 2دوندونهکوچک وبزرگ3ابزار تخم مرغی 4دورلامپ هایصدفی وبیضی 5اجرا گچبری با شمشه دو میخ

سبک اروپای ستون مشبک دوره چراغ مشبک و حلقه ای گلوی شلنگ خور یا صدفی

چند دوره گچبری برای معرفی                برای اطلاعات بیشتر در نشرهای دیگر بیشتر در راجب گچبری مطلب میگذارم

دوره قاجار       دوره زندیه                  ونحوه در راجب اجرا وکاربرد ان را کامل خواهم نوشت

دوره ایلخانی  دوره تیموری                استفاده انها در چه مکانهای قابل اجرا است

دوره صفویه     المپیکی                   وسایل برای استفاده برای گچبری و گچکاری مجسمه سازی نور مخفی خوهم توضیعداد

دوره

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن