مرحله صحیح اجرا

گچبری وگچکاری

گچبری به نحوه اجرای صحیح در مرحله اصولی

1اول کرم گیری و شاغول و ریسمان کشی میکنیم و مرحله دو شمگیری به صورت کامل انجام میدهم

وداخل دهنه های شمشه گیری شده را با گچ خاک پر کرده و شمشه کش میکنیم وبعد از خشک شدن کامل

شروع به استر سفید کاری انجام میدهیم ..گچبری..استر کامل روی گچ خاک را پوش دهند و کاملا به

پرداخت به دو صورت اجرا میشود یا با گچ الک کرده زنده صاف میکنیم ویا به صورت گچ کشته که به روش قدیمی معروف است

انجام میدهیم ....گچبری...ادامه کار به مرحله حساس میرسد در اینده در بارش توضیع خواهم داد

زیر نظر معمار محترم اقای قاصد در خدمت هستم 09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن