گچبری و گچکاری

گچبری

در دوران گذشته گچبری به صورت دستی اجرا میشد ولی در زمینه گچکاری چیزهای جدید

با  دستگاه وقالب پیشرفته وجدید وبا بهترین و اسانتر شده گچبری پیش ساخته در خیلی

مکانها ودر هر شرایت بدون ریخته پاش و اصراف مصالح ودر کمترین زمان اجرا میشود

وبرای نقاشی کردن نیاز به خشک شدن نیست سری نقاش انجام میدهیم ولی در

گچبری دستی نیاز به خوشک شد به زمان بیشتری داریم تا کاملا خوشک شود

اجرای هرگونه گچبری گچکاری پیش ساخته   زیر نظر اقای معمار محترم انجام میدهیم

گچبری09124854061

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن