گچبری به روش جدید

 

 

گچبری

در دورهای گذشته در کاخها و قصرص ها گچبری های دستی وسرستنهای گچبری گله گاوی

ودر بالکنها تاج سرستون شاه عباس اجرا میکردند گچبری خیلی شیک خوشکل

ولی در هنر گچبری به روز جدید تغیر یافته با قالبهای مخصوص بری گچبری سرستون از قالب اسنفاده میشود

کار را دقیق تر و با کیفییت و در زمان کمتر اجرا میشود گچبری های جدید به روز اجرا میشود

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن