گچبری

گچبری گچکاری 

در زمانهای گذشته به  بجای گچ خاک کاگل استفاده میکردن ولی در این زمان برای زیر سازی از گچ خاک استفاده میکنند

چون گچ خاک نسبت به کاگل سفت تر است وهم زودتر اجرا میشود و گچ سفید زرد نمیشود

وبرای گچبری صاف رسمانی کار میشود ابزار گچبری حتما باید زیر کار صاف وشمشه کش باشد

گچبری دستی یا گچبری باقالب یا گچبری با کشو زنی اجرا شود

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن