روش اجرای گچبری در هوای سرد

گچبری

گچکاری وگچبری در هواهای سرد باید از اب ولرم استفاده کرد در ساختمانهای نوساز باید پنجرها را بست تا هوا خیلی سرد شود

شب گچکاری یخ میزند گچبری تو میکشد و ترک میخورد گچبری که زخامت گچ بیشتر است احتمال تو کشیدن در هوای سرد بیشتر از

گچ سفید است در هوای سر گچبری باید گچی که ساخته میشود کمی پر مایه ساخته شود در هوای سرد باید با وسایل کرم کنده

محافظت کنیم                                                                   <="" />

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن