گچ گچبری

گچبری گچای

در زمان گذشته از هر نوع گچ استفاده میکردند ولی برای گچبری گچ را برای صافکاری دو بار الک میکردند

ولی نصف گچ زبره و اشغال داشت و اصراف میشد ولی

امروز گچهای مخصوص گچبری و گچکاری وبرای پرداخت صافکاری

گچبری از گچ مخصوص گچ الک شده اماده استفاده میکندوکار تمیز صاف میشود

و برای نقاش هم راحت شده واز نظر مصالحه رنگ گمتر میبرد

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن