گچبری نوع برهشته

این نوع گچبری در دوره سلجوقی بسیار کاربرد داشته و بهترین نوع و پر کار ترین نوع این نقوش برجسته گچبری را در گنبد علویان همدان میتوان دیدن کرد. روش کار در گچبری برهشته به این شکل بوده است که در ابتدا گچ از قبل آماده شده را با ضخامت نسبتا" زیاد روی سطح موردنظر که طرح قبلا روی آن کشیده شده قرار داده شده و سپس بوسیله دمبر و بومخوار که از ابزارهای گچبری هستند، نقاط مورد نظر را تراش داده و برش میدهند.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن