گره کاری در گچبری

با بکار بردن کارهای گره در آجر، گره در گچبری نیز رواج پیدا کرد. نمونه بارز این نوع گچبری در محراب مسجد جتمع فریومد قابل مشاهده است که نفیس ترین نوع گره کاری گچبری محسوب میشود. در گره کاری گچبری نحوه کار بدین شکل است که ابتدا سطح کار کرم بندی و شمشه گیری شده تا سطح مورد نظر به چند قسمت کوچکتر تقسیم شود. در مرحله بعدی زیر کار با لایه اس از گچ یا ترکیب گچ و خاک و یا کاهگل اندود شده و سپس مقداری از گچ کشته آماده روی سطح اندود شده بصورت لایه ای روی سطح اندود شده کشیده میشود. طرح گره موردنظر بر روی کاغذ ترسیم شده که حرکات خطوط این طرح ترسیم شده بوسیله قلم گچبری بریده میشود که پس از پرداخت، گره بر روی گچ بوجود می آید.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن