عملیات ابزارزنی و نقش آن در گچبری


مهمترین وسیله در ابزارزنی ابزاری بنام کشو میباشد که ممکن است فلزی، چوبی و یا از نوع پی وی سی باشد.
کشو در اشکال و طرح های گوناگونی موجود است. ایزار گچکاری و گچبری در هر جا و مکانی و روی هر سطحی قابلیت استفاده دارند. روی سقف، روی دیوار، سطح های کشیده و ممتد، کنج های دیوار و ...
ابزارزنی ابتدایی ترین کار در شاخه گچبری بشمار می آید به این صورت که یک گچبر مبتدی برای شروع کار و آموزش، کار خود را از ابزار زنی در عملیات گچبری شروع میکند.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن