عملیات کشوزنی در گچبری ساختمان ها


عملیات کشوزنی در گچبری به این صورت است که در وحله اول از زاویه ی مابین سقف و دیوار به مرکز کنج و با شعاع 15سانتیمتری، دور تا دور محدوده را علامت زده و تعدای میخ میزنیم سپس شمشه ای با قطر 2.5سانت را در سقف میخکوب میکنیم. پس از آماده شدن گچ برای گچبری، داخل شمشه را با گچ پر کرده و پس از سفت شدن با وارد آوردن چند ضربه آهسته از گچ جدا میکنیم. این کار تا دور تا دور سقف گچبری شده انجام میدهیم که به این عمل جاسازی گفته میشود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن