نحوه انجام گچبری توسط گچکار


روی سطحی که قرار است گچبری انجام شود بسته به موقعیت آن، تعدادی گچ برجسته ی همتراز (هم سطح) ، قرار داده و با قراردادن شمشه روی سطح تمامی گچ های برجسته و نیز گچکاری زیر شمشه ها، ریل های گچی ایجاد کرده و در انتهای کار مابین این ریل های گچی، گچ ریخته میشود و سپس شمشه را روی ریل کشیده شده و متناسب با همسطح بودن ریل های گچی، سطح گچکاری یا گچبری شده یک دست و تخت میشود.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن