راهنمای کشوزنی در گچبری


در کشوزنی که از زیر شاخه های گچبری محسوب میشود سه دسته ابزار و وسایل مورد استفاده قرار میگیرند:
•    ابزاری که از آن در لبه جاسازی استفاده میشود.
•    ابزاری که تنها در سطح کار مورد استفاده قرار میگیرد و تکیه بر شمشه دارد.
•    ابزار و وسایلی که بر سطح کار میخورد و اینگونه است که در گوشه آن سوراخی ایجاد شده که توسط نوعی بند به میخی متصل است.
پس از خط اندازی زیرکار در گچکاری و گچبری مرحله گچ اندازی و کشته کشی با وسایل و ابزار و پنبه آب انجام میکیرد.

گچبری

 

 

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن