ویژگی های مواد افزودنی مخصوص گچبری


•    افزایش قوام گچ گچبری
•    افزایش مدت زمان خمیری گچ
•    کاهش یافتن جذب آب گچ در گچبری
•    جلوگیری از طبله زدن و کشته شدن گچ گچبری
•    مسطح بودن سفیدکاری در گچبری
•    سرعت عمل در اجرای گچبری
•    ثبات دیگر خواص گچ مانند بو، رنگ و ...
•    به سبب کاهش در ضایعات گچ، هزینه های سفیدکاری، گچبری و ... نیز کاهش میابد.

گچبری

گچبری مدرن طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها در سایت رضایت شما را از کوکی ها نشان می دهد. سیاست کوکی من از کوکی ها استفاده می کنم. قبول کردن